Tunnettuja esimerkkejä ovat Aldous Huxleyn Uljas Uusi maa- ilma, George Orwellin 1984 sekä Eugen Zamjatinin.6 Kiintoisa esimerkki pasiistisesta utopiasta on suomalaisen Konrad Lehtimäen vuonna 1917 ilmestynyt teos Ylös helvetistä, joka kertoo maailmanvallankumouk- sesta.
Kuinka paljon kehittämisen painopisteet muuttuvat, jos lähtökohdaksi valitaan paikkaperustainen politiikka?
Klassikoiden hahmotuksien perintönä on luul- tavasti syntynyt käsitys, että paikkaperustaiset yhteisöt edustavat menneisyyttä ja modernia maailmaa luonnehtii ylemmän tason paikkasidonnaisuuksista vapaa organisoituminen.Vaikkapa sellaisia, että pelaaminen loppuisi, kun pelaajaksi tunnistautuneen tappiot kasvaisivat hälyttävän suureksi.Krapotkin on sosialististen paikkautopioiden suuri nimi sekä Pierre-Joseph Proudhonin, Mihail Bakuninin ja Élisée Reclusin ohella klassisen anar- kismin keskeinen edustaja.Esipuheen kirjoitti Maksim Gorki.Merkittävä paikallisyhteisöihin liittyvä yhteiskuntatieteellinen perinne on myös toimintatutkimus (action research).Hänen mielestän pitä esimerkiksi tutkia se, olisiko rahapelien mainonta syytä kieltä.Yhteydenotot ovat olleet hyvin koskettavia.Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta Platsbaserat samhälle som perspektiv.Käytän- nön ideaalista jouduttiin kuitenkin hieman tinkimän, sillä suurin osa kirjoituksista lähestyy tematiikkaa käsitteellisesti tai tutkimuksellisesti, mikä on sinänsä tarkoi- tuksenmukaista ottaen huomioon aiheen teoreettinen luonne.Tähän viittaa esimerkiksi Robert.Yritän tii- vistä oleellisen, suuren linjan.
4 TEM raportteja 29/2014.
Divisioona (viides sarjataso * lohko #6) - PiTU, PoPa ja PPP.
Jossakin märin paikkaperustaisuus on jänyt maa- seutupolitiikan ansaan, koska se loto sistemi eurojackpot on rinnastettu usein kylien kehittämiseen.
Tähän laajempaan tavoitteeseen olemme yltäneet selvästi paremmin, sillä tekstien muodostama koko- naisuus pohjustaa strategista ajattelua jokseenkin mielenkiintoisella tavalla.
Yhteisesti linjattiin, että paikkaperustaisuutta saa ja tuleekin tar- kastella useammasta lähtökohdasta käsin, mikä sitten toteutuikin loppupeleissä.
Kirsi Leivo aloitti Kilpailu- ja kuluttajaviraston päjohtajana viime syksynä.Tällä oli kauaskantoiset seuraukset.Olisikohan minulla ollut voittorivissä oikein kolme plus lisänumero?Moni yrittä pästä peliongelmastaan lähimmäisten tuella, mutta aktiivinen markkinointi vaikuttaa pätöksessä pysymistä.Christell Åström ja Hanna-Mari Kuhmonen peilaavat paikkaperustaisuutta maaseu- dun kehittämisen kontekstissa esittelemällä jo koeteltuja kehittämismenetelmiä, kuten Leader-toimintatapaa ja yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä.Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tulo mahdollisti kirjahankkeen käynnistämisen ja samalla sinetöi toimitta- jakolmikon yhteistyön.2 Kolmannen taustoittavan säikeen muodostavat eurooppalai- nen aluepolitiikkakeskustelu sekä yhteiskuntamaantieteilijöiden esittämät tulkin- nat eri mittakaavojen kohtaamisesta alueiden kehittämisessä.Jatkamalla slotted fretboard blanks uk sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.Viisi säiettä Artikkelikokoelman kirjoittajiksi kutsuttiin asiantuntijoita tutkimuksen, kehittämi- sen ja politiikan osaamisalueilta.Olli Lehtonen ja Toivo Muilu kirjoittavat, kuinka alu- eiden erilaisuus ja siten tukitoimien kohdistaminen ovat paikkaperustaisen ajattelun keskiössä.Monet ammoin esitetyt oivallukset pulpahtelevat myös nykykeskustelussa.Maantieteessä käytetän homogeenisen alueen käsitettä.16 Waris oli modernin yhteiskuntatieteen suunnannäyttäjä Suomessa.Näky peliautomaattiin kolikoitaan tunkevasta kansalaisesta herättä tunteita omillakin kauppareissuilla, Leivo myöntä.