Här finns fiskebodar och ett litet fiskarmuseum som än idag visar på hur fiskerinäringen varit en viktig näring för människor tillbaka i tiden.
1951 hade dock Merlo fullbordat sina dagar som bostad.
Bruksmiljön är klassad som riksintresse för kulturmiljövården och har bevarandeskydd.
Vill man få möjligheten att se Merlo Slott från insidan och veta mer om familjen Bünsow som bodde där så kan man boka en visning.Slottet uppfördes efter den casino bonukset 2017 tyskfödde Fredrik Bünsows önskemål.Den ovanligt wynn casinos wikipedia intakta och sammanhållna kraftstationsbyggnaden i tegel med puts och rundbågemotiv visar på 1910-talets romantiska epok.Merlo arkivs samlingar kommer från de många enskilda bolag i norra Sverige, vars verksamhet baserades på naturtillgångar som skog och vattenkraft.Boka, s5406 Sörviks Herrgård, privat stuga/lägenhet.
Slottet, merlo slott uppfördes under åren av den tyskfödde grosshandlaren och träpatronen Fredrik Bünsow.
Ange önskad dag/tid, namn, antal besökare samt gärna en alternativ dag/tid.
1924 köpte SCA Merlo slott och detta kom att fungera som åretruntbostad för bolagschefer.
Trots alla bokhyllor och skåp med dokument så finns det fortfarande många salar och rum som behållit sin forna tjusning.
De få förändringar som skett sedan kraftverket byggdes gör det till ett ovanligt lättöverskådligt exempel på ett äldre högtryckskraftverk.Genom att bevara Lögdö Bruk ges möjlighet för dagens och framtidens människor att få en god inblick i hur bygden utvecklats under historiens gång.Inflödet av handlingar från SCAs kontor, förvaltningar och industrier i Norrland till centralarkivet i Merlo sker kontinuerligt.Merlo slott, eller Villa Merlo som det egentligen heter, byggdes för att tjäna som sommarbostad åt den mäktige Bünsow, och gjorde det också fram till hans död 1897.Byggnader som kapell, ladugård, herrgård, loge, rättargård och bagarstuga med olika byggår i en sammanhållen miljö, ger en god bild av hur bruksmiljön en gång gestaltade sig.Skeppshamns fiskeläge är hjärtat i Åstöns naturreservat.